Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Mooi In Balans of alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In deze algemene voorwaarden wordt naar Deborah Steenackers verwezen als “de coach” of “ de opdrachtnemer”. Met “de klant” wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld waarmee Deborah Steenackers een overeenkomst sluit tot het verzorgen van individuele coaching, trainingen, workshops, lezingen, retreats of behandelingen, ongeacht of de opdrachtgever of een derde deelneemt. Naar de deelnemer wordt verwezen met “coachee”. Deborah Steenackers – Mooi In Balans behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen zullen echter geen invloed hebben op lopende overeenkomsten. 

 

Artikel 2. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

 1. deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 2. Alle algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 

 

Artikel 3. Offertes

 1. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Als referentiedatum wordt de datum op de offerte genomen. 
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie. 

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de opdrachtnemer gehouden is de verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven dan het moment van nakomen van de opdrachtnemer verlangd kan worden. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal echter steeds in overleg met de opdrachtgever gebeuren. 
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer verstrekt zijn, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat vanuit het onjuist en/of onvolledig verstrekken van informatie door de opdrachtgever. 

 

Artikel 5. Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de overeenkomst een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van 3 maanden in acht te nemen. 

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen dit tijdig en in onderlinge overeenkomst aanpassen. 
 2. Indien partijen overeenkomen  dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
 2. Aan de opdracht zal door de opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om vertrouwelijke informatie door te geven aan of de opdrachtgever door te verwijzen naar (medische) derden indien zij ervan overtuigd is dat er een levensbedreigend risico bestaat of verdere (medische) hulp noodzakelijk is. 

 

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te gebeuren binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. 
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat dit verder een ingebrekestelling vereist. De opdrachtnemer is dan gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten zonder dat zij hiervoor schadeplichtig kan worden gesteld. 
 3. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is er, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10% verschuldigd.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Als van de opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, dan de opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Coaching gebeurt aanvullend op medische hulpverlening. De reguliere geneeskunde wordt hier als basis van de gezondheidszorg beschouwd. Coaching is geen vervanging van medische of psychologische hulpverlening van welke aard ook. Een coach stelt geen diagnose en kan/mag geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen. 
 2. Indien de coachee in behandeling is bij een arts, dient hij dit vooraf zelf te melden aan de coach zodat de coaching kan aansluiten bij eventueel andere trajecten van hulpverlening en een multidisciplinaire aanpak mogelijk is. 
 3. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. 
 4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 

Artikel 10. Annulatie / Beëindiging van de overeenkomst / Niet nakomen van de afspraken

 1. De opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag. 
 2. De opdrachtgever kan de deelname of opdracht enkel annuleren door middel van een aangetekend schrijven om discussie over de annulatiedatum te vermijden.
 3. Annulatie door de opdrachtgever van de overeenkomst kan tot 6 weken voor aanvangsdatum kosteloos (tenzij anders vermeld). Bij annulatie binnen 6 weken tot 7 dagen is de opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulatie binnen de week (7 kalenderdagen) het volledige bedrag. 
 4. Wanneer de opdrachtgever of deelnemer na aanvang van de cursus, workshop, coaching, retreat of elke andere soort van dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen rust op enige terugbetaling. Tenzij in bijzondere omstandigheden naar het oordeel van de opdrachtnemer. 
 5. Bij individuele begeleiding- of coachingsgesprekken kan een afspraak tot 48u voor aanvang kosteloos verplaatst worden. Wanneer dit echter binnen 48u voor aanvang gebeurt, is de opdrachtnemer gerechtigd het volledige tarief voor het afgesproken gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op de geplande afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. 

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer wordt aan de opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze worden niet gedeeld met derden en zullen door de opdrachtnemer uitsluitend gebruikt worden voor eigen activiteiten.

 

Artikel 12. Geschillen

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de Belgische wetgeving van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden enkel beslecht door de Rechtbank van Turnhout.